Noteikumi un nosacījumi

1. Ievads

GDC Media Limited (“GDC”) un visas struktūras, kuras kontrolē GDC vai kuras ir saistītas ar GDC vai atrodas ar to kopīgā kontrolē, šeit tiek sauktas kopā par “mēs”, “mūs” vai “mūsu”.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus pirms jebkuras GDC vietnes izmantošanas. Izmantojot jebkuru GDC vietni, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot GDC vietnes. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, grozīt, papildināt vai svītrot šo lietošanas noteikumu daļas saskaņā ar turpmāk 15. iedaļā ar norādi “Grozījumi” izklāstīto kārtību.

2. Apsvērumi

Jūs atzīstat, ka šie lietošanas noteikumi ir pamatoti ar saprātīgu un vērtīgu atlīdzību, kuras saņemšana un atbilstība ar šo tiek atzīta. Neierobežojot iepriekš minēto, jūs atzīstat, ka šāda atlīdzība bez ierobežojumiem ietver jūsu GDC vietņu izmantošanu un GDC vietnēs vai ar to starpniecību pieejamo datu, materiālu un informācijas saņemšanu, iespēju, ka mēs pārskatīsim, izmantosim vai parādīsim jūsu Iesniegumus (kā definēts turpmāk 4. iedaļā ar norādi “Iesniegumi”), kā arī publicitātes un veicināšanas iespēju, kas izriet no jūsu Iesniegumu pārskatīšanas, izmantošanas vai parādīšanas.

3. Materiālu izmantošanas ierobežojumi

Visa GDC Vietnēs iekļautā informācija, saturs un materiāli ir mūsu īpašums, uz ko attiecas autortiesības, vai mūsu licenču izsniedzēju vai licences saņēmēju īpašums, uz ko attiecas autortiesības. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi un tirdzniecības nosaukums ir mūsu un/vai mūsu licences devēju vai licences saņēmēju īpašums. Informāciju, saturu vai materiālus no jebkuras GDC vietnes vai jebkuras mums piederošas, pārvaldītas, licencētas vai kontrolētas interneta vietnes nedrīkst kopēt, pavairot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkādā veidā, izņemot to, ka jūs varat lejupielādēt vienu informācijas, satura vai materiālu kopiju vienā datorā tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai mājās, ar nosacījumu, ka (a) saglabājat neskartas visas autortiesību un citas īpašumtiesību norādes, (b) neveicat nekādas izmaiņas informācijā, saturā vai materiālos, (c) neizmantojat informāciju, saturu vai materiālus tādā veidā, kas norāda uz saistību ar kādu no mūsu produktiem, pakalpojumiem vai zīmoliem, un (d) lejupielādējat informāciju, saturu vai materiālus tā, lai izvairītos no turpmākas lejupielādes no jebkuras GDC vietnes. Jebkuras GDC Vietnes informācijas, satura vai materiālu izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datorvidē ir aizliegta.

GDC vietnes ir paredzētas tikai jūsu personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat izmantot GDC Vietnes komerciālos nolūkos vai jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai kaitē mums vai jebkurai citai personai vai organizācijai, kā to nosaka pēc mūsu ieskatiem.

4. Iesniegumi

Ja jūs tīši vai netīši nosūtāt mums nepieprasītus iesniegumus vai, izmantojot jebkuras GDC vietnes funkcijas vai darbības (tostarp, bet ne tikai, spēles, loterijas, konkursus, akcijas un publiskos forumus (definēti turpmāk 6. sadaļā ar nosaukumu “PUBLISKIE FORUMS UN KOMUNIKĀCIJA”), jūs iesniedzat, publicējat vai citādi nosūtāt mums jebkādu informāciju, saturu vai materiālus, tostarp, datus, tekstu, ziņojumus, failus, attēlus, fotogrāfijas, videoklipus, audiovizuālus darbus, mūzikas kompozīcijas (tostarp dziesmu tekstus), skaņu ierakstus, publikācijas, jūsu un/vai citu personu vārdus, līdzības, balsis, lietotājvārdus, profilus, darbības, uzstāšanās, priekšnesumus un/vai citu biogrāfisku informāciju vai materiālus, kā arī citus materiālus, kā arī saites uz datiem, tekstu, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video, audiovizuāliem darbiem, mūzikas kompozīcijām (tostarp dziesmu tekstiem), skaņu ierakstiem, publikācijām, jūsu un/vai citu personu vārdiem, līdzībām, balsīm, lietotājvārdiem, profiliem, darbībām, uzstāšanos, priekšnesumiem un citu biogrāfisku informāciju vai materiāliem, tīmekļa lapām un citiem materiāliem (kopā saukti “Lietotāja radītais saturs”), izmantojot šādas funkcijas vai darbības (šāds Lietotāja radītais saturs, kopā ar nepieprasītiem iesniegumiem – “Iesniegtie materiāli”), mums (un mūsu licences saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem) ir tiesības neierobežoti izmantot šādus Iesniegtos materiālus jebkādiem komerciāliem vai citiem mērķiem, neprasot atļauju vai samaksu jums vai jebkurai citai personai vai organizācijai. Ja pastāv jebkādas šaubas vai neskaidrības par to, vai kāds Lietotāja ģenerēts Saturs ir Iesniegums, šāds Lietotāja ģenerēts Saturs ir uzskatāms par Iesniegumu. Uz Iesniegumu neattiecas nekādas mūsu konfidencialitātes saistības, un mēs neesam atbildīgi par jebkādu Iesniegumu izmantošanu vai izpaušanu. Neierobežojot iepriekš minēto, jūs ar šo piešķirat mums (un mūsu licenču saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem) bez jebkādas atļaujas vai samaksas jums vai jebkurai citai personai vai organizācijai beztermiņa, neekskluzīvu, neekskluzīvu, neatsaucamu, pilnībā apmaksātu, bezmaksas, apakšlicencējamu un nododamu licenci visā pasaulē izmantot, atkārtoti izmantot, reproducēt, pārraidīt, drukāt, publicēt, rādīt, izstādīt, izplatīt, atkārtoti izplatīt, kopēt, mitināt, glabāt, glabāt, glabāt kešatmiņā, arhivēt, indeksēt, kategorizēt, komentēt, pārraidīt, straumēt, rediģēt, pārveidot, modificēt, adaptēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz tiem, un publiski izpildīt šādus Iesniegumus, pilnībā vai daļēji, visos tagad zināmajos vai turpmāk izstrādātajos mediju formātos un kanālos (tostarp, bet ne tikai, GDC Vietnēs un trešo personu tīmekļa vietnēs) jebkādiem un visiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, ziņu, reklāmas, veicināšanas, mārketinga, publicitātes, tirdzniecības vai komerciāliem mērķiem, un tas viss bez papildu paziņojuma jums un ar vai bez norādes (“Iesniegumu licence”). Ciktāl jūsu iesniegtie Iesniegumi satur oriģināldziesmas vai ierakstus, jūs apliecināt, ka esat ASCAP, BMI, SESAC vai jebkuras citas piemērojamas izpildītājtiesību biedrības biedrs un ka visas šajos Iesniegumos iekļautās muzikālās kompozīcijas (tostarp dziesmu teksti) ir pieejamas licencēšanai mums (un mūsu licences saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem) tieši no šādām biedrībām. Neatkarīgi no iepriekš minētā, neatkarīgi no tā, vai esat kādas izpildījuma tiesību biedrības biedrs, jūs ar šo piešķirat mums (un mūsu licenču saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem) beztermiņa, neekskluzīvu un neatsaucamu licenci publiski izpildīt katru šajos Iesniegumos iekļauto muzikālo kompozīciju (tostarp tekstu). Ciktāl mēs aicinām iesniegt Iesniegumus, izmantojot GDC Vietņu funkcijas vai darbības (tostarp, bet ne tikai, spēles, loterijas, konkursus, akcijas un Publiskos forumus (definēti turpmāk 6. sadaļā ar norādi “PUBLISKIE FORUMS UN KOMUNIKĀCIJA”), kas prasa izmantot mūsu ar autortiesībām aizsargātus darbus (pilnībā vai daļēji), mēs ar šo piešķiram jums neekskluzīvu licenci radīt atvasinātu darbu, izmantojot mūsu ar autortiesībām aizsargātus darbus (pilnībā vai daļēji); tomēr ar nosacījumu, ka šāda licence ir atkarīga no tā, vai jūs mums (un mūsu licences saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem) nododat visas tiesības uz jūsu radīto darbu. Ja šādas tiesības netiek nodotas mums (un mūsu licenču saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem), jūsu licence radīt materiālu, izmantojot mūsu ar autortiesībām aizsargātus darbus (pilnībā vai daļēji), ir spēkā neesoša. Jūs piekrītat iepriekš minētajai tiesību piešķiršanai, piekrišanām, līgumiem un nodošanai neatkarīgi no tā, vai mēs izmantojam jūsu Iesniegtos materiālus.

Ar šo jūs ieceļat mūs par savu pārstāvi ar pilnvarām slēgt un izpildīt jebkuru dokumentu un/vai veikt jebkuru darbību, ko mēs uzskatām par nepieciešamu, lai apstiprinātu šajos lietošanas noteikumos izklāstīto tiesību piešķiršanu, piekrišanu, līgumus, cesijas un atteikumus.

Jūs piekrītat, ka jebkādi jūsu iesniegtie Iesniegumi netiek sniegti konfidenciāli vai uzticami un ka starp jums un mums nekādā veidā nav paredzētas vai izveidotas konfidenciālas vai fiduciāras attiecības. Ciktāl pastāv jebkādas “morālās tiesības”, “blakustiesības” vai līdzīgas tiesības uz Iesniegumiem un tās nepieder tikai mums, jūs piekrītat neizmantot šādas tiesības attiecībā uz mums vai mūsu licenču saņēmējiem, izplatītājiem, aģentiem, pārstāvjiem un citiem pilnvarotajiem lietotājiem, un jūs apņematies panākt tādu pašu piekrišanu neizmantot šādas tiesības no citiem, kam šādas tiesības var piederēt.

Neierobežojot Iesniegumu licences darbības jomu vai jebkādu turpmāku tiesību piešķiršanu, piekrišanu, līgumu, cesiju un atteikumu, ko jūs varat veikt attiecībā uz Iesniegumiem, jūs ar šo ratificējat jebkuru iepriekšēju tiesību piešķiršanu, piekrišanu, līgumu, cesiju un atteikumu, ko jūs esat veicis attiecībā uz Iesniegumiem, ko esat mums iesniedzis.

5. Reģistrācijas informācija un drošība

Jūs piekrītat sniegt, uzturēt un atjaunināt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā to pieprasa mūsu reģistrācijas procesi (“Reģistrācijas dati”). Ja jūs sniedzat jebkādu informāciju, kas neatbilst šim noteikumam, vai mums ir pamatotas aizdomas par to, mums ir tiesības apturēt vai slēgt jūsu kontu un atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko GDC vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.

Jūs arī piekrītat (a) nekavējoties paziņot mums, izmantojot veidlapu, kas atrodas korporatīvajās lapās, par jebkādu neatļautu jūsu lietotājvārda, paroles, citas konta informācijas izmantošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu, par kuru jums kļuvis zināms, kas saistīts ar jebkuru GDC vietni vai attiecas uz to. Turklāt jūs piekrītat iziet no sava konta katras sesijas beigās.

Mēs nepārprotami atsakāmies no atbildības par jebkādiem un jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas rodas, ja jūs neievērojat šo sadaļu.

6. Publiski forumi un saziņa

“Publiskais forums” ir jebkuras GDC Vietnes ietvaros piedāvāta zona, vietne vai funkcija, kas ļauj jebkuras GDC Vietnes lietotājiem vai apmeklētājiem (a) iesniegt, publicēt, rādīt un/vai apskatīt Lietotāja radīto saturu un/vai (b) sazināties, dalīties vai apmainīties ar Lietotāja radīto saturu ar citiem GDC Vietnes lietotājiem, apmeklētājiem un plašas sabiedrības locekļiem, tostarp, bet ne tikai, tērzēšanas zona, ziņojumu dēlis, tūlītēja ziņojumapmaiņa, mobilā ziņojumapmaiņa, sociālās sabiedrības vide, profila lapa, sarunu lapa, e-pasta funkcija.

Jūs atzīstat, ka viss, ko jūs iesniedzat GDC Vietnē, izmantojot jebkuru Publisko forumu, var tikt pārsūtīts caur mūsu serveriem, vienas vai vairāku trešo personu serveriem mūsu vārdā un internetu, un to internetā var apskatīt plaša sabiedrība, un tādēļ jums nav nekādu cerību uz privātumu attiecībā uz jebkuru šādu iesniegumu. Jūs atzīstat, ka Publiskie forumi un tajos piedāvātās funkcijas ir paredzētas publiskai, nevis privātai saziņai. Mēs nevaram garantēt jebkuras informācijas, ko atklājat, izmantojot jebkuru no šiem plašsaziņas līdzekļiem, drošību; jūs atklājat šādu informāciju uz savu risku.

Jūs esat un paliekat pilnībā atbildīgs par Lietotāja radīto saturu, ko iesniedzat un/vai publicējat ar savu lietotājvārdu vai citādi jebkurā Publiskajā forumā, un par tā iesniegšanas un publicēšanas sekām. Jūs atzīstat, ka jebkurā Publiskajā forumā publicētā Lietotāja radītā satura lietošana ir uz jūsu paša risku. Piemēram, mēs neesam atbildīgi un neatbalstām nevienā Publiskajā forumā lietotāju publicētos vai nosūtītos viedokļus, padomus vai ieteikumus, un mēs īpaši atsakāmies no jebkādas ar to saistītās atbildības.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vai bez tā pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma pārbaudīt, atteikt publicēšanu, dzēst vai rediģēt lietotāja radīto saturu. Ja mēs izvēlamies pārbaudīt Lietotāja radīto Saturu, šāda satura publicēšana Publiskajā forumā var aizkavēties, lai varētu veikt tā pārskatīšanu. Ja mums rodas jautājumi par jūsu Lietotāja ģenerēto Saturu, tostarp, bet ne tikai, par autortiesībām, mēs varam sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju, tostarp, piemēram, lai pārliecinātos, ka jums pieder autortiesības vai citādi saņemta atļauja publicēt šo materiālu.

Piedaloties publiskajā forumā, nekad neuzskatiet, ka cilvēki ir tie, par kuriem viņi sevi dēvē, zina to, ko viņi saka, ka zina, vai ir saistīti ar to, ar ko viņi saka, ka ir saistīti. Publiskajā forumā iegūtā informācija var nebūt uzticama, un nav ieteicams veikt jebkādas darbības, tostarp veikt tirdzniecību vai pieņemt jebkādus ieguldījumu lēmumus, pamatojoties tikai vai galvenokārt uz informāciju, kuru nevarat apstiprināt. Mēs nevaram būt atbildīgi par Publiskajā forumā iekļautā lietotāja veidotā satura precizitāti, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tirdzniecības, ieguldījumu vai citiem lēmumiem vai darbībām, kas pieņemtas vai nepieņemtas, pamatojoties uz šādu informāciju vai saturu.

Uz jūsu iespējām piekļūt un pārlūkot Lietotāja radīto saturu Publiskajā forumā un/vai iesniegt un/vai publicēt Lietotāja radīto saturu Publiskajā forumā var attiekties konkrēti vecuma ierobežojumi un/vai saistītās procedūras, kuras mēs varam pārskatīt pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ. Jebkuri šādi vecuma ierobežojumi un procedūras tiks publicēti attiecīgajā Sabiedriskajā forumā.

7. Mājas noteikumi

Turpmāk ir sniegts GDC Vietnēm piemērojamo Mājas noteikumu saraksts. Izmantojot GDC Vietnes, jūs piekrītat, ka:

    Jūs neiesniegsiet, nepublicēsiet, neaugšupielādēsiet, neizplatīsiet, neizplatīsiet vai kā citādi nedarīsiet pieejamu vai nepārsūtīsiet jebkādu lietotāja radītu saturu, kas: (a) ir apmelojošs, aizskarošs, uzmācīgs, uzmācīgs, aizvainojošs, draudošs vai tāds, ko varētu uzskatīt par vajāšanu vai kas ir citas personas tiesību uz privātumu aizskārums; (b) ir fanātisks, naidīgs, rasu vai citādi aizskarošs; (c) ir vardarbīgs, vulgārs, nepieklājīgs, pornogrāfisks vai citādi seksuāli atklāts; (d) ir nelikumīgs vai mudina vai atbalsta nelikumīgas darbības vai nelikumīgu darbību apspriešanu ar nolūku tās veikt; (e) aizskar vai pārkāpj jebkuras trešās personas tiesības vai jebkuru valsts vai starptautisko tiesību aktu, noteikumu vai regulējumu, tostarp, bet ne tikai: (i) autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašumtiesības vai līgumtiesības; (ii) tiesības uz privātumu (jo īpaši jūs nedrīkstat izplatīt jebkāda veida citas personas personisko informāciju bez tās skaidras atļaujas) vai publicitāti; vai (iii) jebkādas konfidencialitātes saistības; vai (f) neatbilst visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz Iesniegumu licenci (izklāstīti iepriekš 4. sadaļā ar nosaukumu “Iesniegumi”);

    Jums pieder vai Jums ir nepieciešamās tiesības, licences, piekrišanas un atļaujas bez jebkādas atļaujas vai maksājuma jebkurai citai personai vai organizācijai, lai izmantotu un pilnvarotu mūs izmantot, izplatīt vai citādi izmantot visos šajos lietošanas noteikumos atļautajos veidos (tostarp, bez ierobežojuma, Iesniegumu licenci), visas autortiesības, preču zīmes, patentus, komercnoslēpumus, privātuma un publicitātes tiesības (tostarp, bet ne tikai, vārdus, līdzības un balsis) un/vai citas īpašumtiesības, kas ietvertas jebkurā lietotāja ģenerētajā saturā, ko jūs iesniedzat, publicējat, augšupielādējat, izplatāt vai citādi padarāt pieejamu vai pārsūtāt. Kā norādīts iepriekš attiecībā uz Iesniegumu licenci (izklāstīts 4. sadaļā ar norādi “Iesniegumi”), ciktāl jūsu iesniegtie un/vai publicētie Iesniegumi satur oriģināldziesmas vai ierakstus, ar šo jūs apliecināt, ka esat ASCAP, BMI, SESAC vai jebkuras citas piemērojamās izpildītājtiesību biedrības biedrs un ka visas šajos Iesniegumos iekļautās muzikālās kompozīcijas (tostarp dziesmu teksti) ir pieejamas licencēšanai mums tieši no šādām biedrībām. Neatkarīgi no iepriekš minētā, neatkarīgi no tā, vai esat kādas izpildījuma tiesību biedrības biedrs, jūs ar šo piešķirat mums beztermiņa, neekskluzīvu un neatsaucamu licenci publiski izpildīt katru šajos Iesniegumos iekļauto muzikālo kompozīciju (tostarp tekstu);

    Jūs (a) nereklamēsiet vai nepārdosiet nekādus produktus, pakalpojumus vai jebkādā citā veidā (peļņas gūšanas nolūkā vai bez tās), neiesaistīsiet citus (tostarp, bet ne tikai, nepieprasīsiet ziedojumus vai ziedojumus) vai neizmantosiet nevienu Publisko forumu jebkāda veida komerciālos nolūkos, vai (b) neizmantosiet nevienu produktu vai pakalpojumu, kas pieejams jebkurā GDC vietnē (tostarp, bet ne tikai, elektroniskās apsveikuma kartītes, e-pasta funkcijas (piemēram, e-pastu sūtīšana draugiem) un RSS plūsmas vai cita līdzīga veida plūsmas) jebkāda veida komerciāliem mērķiem;

    Jūs neiesniegsiet, nepublicēsiet, neievietosiet, neizplatīsiet, neizplatīsiet vai citādi nedarīsiet pieejamu vai nepārsūtīsiet programmatūru vai citus datorfailus, kas satur vīrusu vai citu kaitīgu komponentu, vai kā citādi nekaitēsiet GDC Vietnēm vai jebkuram savienotajam tīklam, vai kā citādi netraucēsiet jebkurai personai vai uzņēmumam izmantot vai baudīt GDC Vietnes;

    Jūs neizpaudīsieties par kādu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīsiet savu identitāti vai saistību ar kādu personu vai organizāciju, tostarp, bet ne tikai, neizmantosiet citas personas lietotājvārdu, paroli vai citu konta informāciju vai citas personas vārdu, līdzību, balsi, attēlu vai fotogrāfiju;

    Jūs neiesaistīsieties antisociālās, graujošās vai destruktīvās darbībās, tostarp “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” un “griefing”, kā šos terminus parasti saprot un lieto internetā;

    Jūs neizdzēsīsiet nekādus juridiskus paziņojumus, atrunas vai īpašumtiesību paziņojumus, piemēram, autortiesību vai preču zīmju simbolus, un nemainīsiet nekādus logotipus, kas jums nepieder vai kuru modificēšanai nav saņemta skaidra atļauja;

    Jūs neiesniegsiet, nepublicēsiet, neielādēsiet, neizplatīsiet, neizplatīsiet vai kā citādi nedarīsiet pieejamu vai nepārsūtīsiet jebkādu Lietotāja radītu saturu vai neizteikumus jebkurā Publiskajā forumā, kas kopumā neattiecas uz Publiskā foruma norādīto tēmu vai tematu;

    Jūs neiesniegsiet, nepublicēsiet, neielādēsiet, neizplatīsiet, neizplatīsiet vai citādi nedarīsiet pieejamu vai nepārsūtīsiet (vai nemēģināsiet iesniegt, publicēt, augšupielādēt, izplatīt vai citādi mēģināt padarīt pieejamu vai pārsūtīt) jebkādu Lietotāja radītu saturu, pārkāpjot Publiskā foruma ierobežojumus, tostarp, bet ne tikai, tā vecuma ierobežojumus, procedūras un/vai šos lietošanas noteikumus; un

    Jūs neiesaistīsieties (vai nemēģināsiet iesaistīties) nekādās noziedzīgās darbībās, tostarp bērnu pornogrāfijā, vajāšanā, seksuālā uzbrukumā, krāpšanā, nepiedienīgu vai zagtu materiālu tirdzniecībā, narkotiku tirdzniecībā, uzmākšanās, zādzībā un sazvērestībā veikt jebkādas noziedzīgas darbības.

Mēs nevaram nodrošināt un nenodrošinām, ka citi lietotāji ievēro vai ievēros iepriekš minētos Mājaslapas noteikumus vai citus šo lietošanas noteikumu noteikumus, un ar šo jūs un mēs uzņemamies visu risku, ka jums var tikt nodarīts kaitējums vai ievainojums, kas izriet no šādas neatbilstības.

Ciktāl kāda GDC Vietnes funkcija pieprasa, lai jūs norādītu savu e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai nosūtītu karti, e-pastu vai ziņu, jums ir jānorāda sava faktiskā e-pasta adrese vai faktiskais mobilā tālruņa numurs, un ar šo jūs piekrītat to darīt. Jebkāda izmantošana uzņēmējdarbībā, “atkārtota sūtīšana” vai cita liela apjoma izmantošana ir stingri aizliegta. Jums nav atļauts nosūtīt kartītes, e-pasta vēstules vai ziņojumus, izmantojot automatizētu programmu. Elektroniskās apsveikuma kartītes, e-pasta vēstules un mobilās ziņas nedrīkst saturēt nepiedienīgu valodu vai attēlus vai ar autortiesībām aizsargātu materiālu (bez autortiesību īpašnieka piekrišanas), kā arī veicināt nelikumīgas darbības. Mēs paturam tiesības nepiegādāt elektroniskās apsveikuma kartītes, e-pasta vēstules un mobilos ziņojumus, kas pārkāpj šīs pamatnostādnes.

8. Mūsu satura dzēšanas tiesības

Mēs paturam tiesības, bet atsakāmies no jebkādiem pienākumiem vai atbildības, dzēst jebkādu lietotāja radīto saturu no jebkuras GDC vietnes (a) kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus (tostarp, bet ne tikai, Mājaslapas noteikumus) un (b) izpildīt jebkādu tiesas pavēsti, rīkojumu vai citādi sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm attiecībā uz tāda lietotāja identificēšanu, kurš, iespējams, izmanto GDC vietni, pārkāpjot likumu. Ja mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām, ka tas ir lietderīgi, mēs paturam tiesības saglabāt jebkura šāda lietotāja radītā satura ierakstu un nodot to visu vai daļu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.

9. Saturs, kas saistīts ar jebkuru GDC Vietni

Jums jāapzinās, ka, atrodoties GDC Vietnē, jūs varat tikt novirzīts uz citām vietnēm, kas ir ārpus mūsu kontroles. No GDC Vietņu lapām ir saites uz citām vietnēm, kas jūs noved ārpus mūsu pakalpojuma. Piemēram, ja jūs noklikšķināt uz reklāmas banera vai meklēšanas rezultāta, šis klikšķis var novirzīt jūs ārpus GDC vietnes. Tas attiecas arī uz saitēm no reklāmdevējiem, sponsoriem un satura partneriem, kas var izmantot mūsu logotipu(-us) kā daļu no kopīgas zīmolvedības attiecībām. Jūs atzīstat, ka, noklikšķinot uz saites, kas atstāj GDC vietni, vietni, kurā nokļūsiet, mēs nekontrolējam, un uz to var attiekties citi lietošanas noteikumi un privātuma politika. Noklikšķinot uz saitēm uz citām vietnēm, jūs atzīstat, ka mēs neesam atbildīgi par šīm vietnēm. Mēs paturam tiesības atspējot saites no trešo personu vietnēm uz jebkuru GDC vietni, lai gan mums nav pienākuma to darīt.

Mēs nesniedzam nekādus apgalvojumus par to vietņu saturu, kuras ir iekļautas jebkurā no mūsu direktorijiem. Līdz ar to mēs nevaram uzņemties atbildību par mūsu meklēšanas rezultātos uzskaitītajās vietnēs vai citādi ar GDC vietni saistītajās vietnēs iekļauto materiālu precizitāti, atbilstību, atbilstību autortiesībām, likumību vai pieklājību.

10. Atruna

INFORMĀCIJA, SATURS UN MATERIĀLI GDC VIETNĒS TIEK SNIEGTI “TĀDI, KĀDI TIE IR”, UN BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM – NE TIEŠĀM, NE NETIEŠĀM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS ATSAKĀMIES NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLO PIEMĒROTĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NEIEROBEŽOŠANU. MĒS NEGARANTĒJAM, KA JEBKURĀ GDC VIETNĒ IETVERTAJĀ INFORMĀCIJĀ, SATURĀ UN MATERIĀLOS (TOSTARP, BET NE TIKAI, LIETOTĀJA ĢENERĒTAJĀ SATURĀ) IETVERTĀS FUNKCIJAS BŪS NEPĀRTRAUKTAS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI VAI KA JEBKURĀ GDC VIETNĒ VAI SERVEROS, KUROS ŠĀDA INFORMĀCIJA, SATURS UN MATERIĀLI IR PIEEJAMI, NAV VĪRUSU VAI CITU KAITĪGU KOMPONENTU. TURKLĀT JŪS UZŅEMATIES VISAS NEPIECIEŠAMĀS APKOPES, REMONTA VAI LABOŠANAS IZMAKSAS. MĒS NEGARANTĒJAM UN NESNIEDZAM NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR JEBKURAS INFORMĀCIJAS, SATURA, MATERIĀLU, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KAS IETVERTI VAI PIEDĀVĀTI, PIEEJAMI AR GDC VIETNES STARPNIECĪBU VAI KĀ CITĀDI SAISTĪTI AR JEBKURU GDC VIETNI, TOSTARP, BET NE TIKAI, LIETOTĀJA RADĪTO SATURU VAI JEBKURAS TREŠĀS PUSES VIETNĒM VAI PAKALPOJUMIEM, UZ KURIEM IR SAITES NO JEBKURAS GDC VIETNES, IZMANTOŠANU VAI IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM ATTIECĪBĀ UZ TO PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU, UZTICAMĪBU, DROŠĪBU VAI CITIEM ASPEKTIEM. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI VAR NEPIEĻAUT NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANU, TĀPĒC IEPRIEKŠMINĒTĀ IZSLĒGŠANA VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

Mēs nepārprotami atsakāmies no jebkādas atbildības par informācijas, satura un materiālu, kas atrodami vietnēs, uz kurām ir saites no jebkuras GDC vietnes vai kuras ir saistītas ar to, precizitāti, pilnīgumu vai pieejamību. Mēs nevaram nodrošināt, ka jūs būsiet apmierināts ar jebkuriem produktiem vai pakalpojumiem, ko iegādājaties trešās puses vietnē, kas ir saistīta ar kādu GDC vietni vai no tās, vai trešās puses informāciju, saturu vai materiāliem, kas atrodami mūsu vietnēs (tostarp, bet ne tikai, lietotāju veidoto saturu, kas atrodams publiskos forumos). Mēs neatbalstām nevienu preci un neesam veikuši nekādus pasākumus, lai pārliecinātos par jebkuras trešās puses vietnē ietvertās informācijas, satura vai materiālu precizitāti, pilnīgumu vai uzticamību. Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas par jebkuras informācijas, satura vai materiālu (tostarp, bet ne tikai, kredītkaršu un citas personiskās informācijas) drošību, ko jūs varētu lūgt sniegt jebkurai trešai personai. Ar šo jūs neatsaucami atsakāties no jebkādām prasībām pret mums attiecībā uz informāciju, saturu un materiāliem, kas ietverti mūsu vietnēs (tostarp, bet ne tikai, lietotāja ģenerēto saturu), trešo personu vietnēs un jebkādu informāciju, saturu un materiāliem, ko jūs sniedzat šādām trešo personu vietnēm (tostarp, bet ne tikai, kredītkaršu un citu personisko informāciju). Mēs iesakām jums veikt jebkādu izmeklēšanu, ko uzskatāt par nepieciešamu vai lietderīgu, pirms turpināt jebkuru tiešsaistes vai bezsaistes darījumu ar jebkuru no šīm trešajām pusēm.

11. Kompensācija

Jūs esat pilnībā atbildīgs par sava lietotājvārda(-u), paroles(-u) un konta(-u) konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī par visām darbībām, kas notiek jūsu konta(-u) ietvaros. Ar šo Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un aizstāvēt mūs, mūsu licences devējus, licences saņēmējus, izplatītājus, aģentus, pārstāvjus un citus pilnvarotos lietotājus, kā arī visu iepriekš minēto struktūru attiecīgos tālākpārdevējus, izplatītājus, pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus, un visu iepriekš minēto struktūru attiecīgos vadītājus, direktorus, īpašniekus, darbiniekus, aģentus, pārstāvjus un uzdevumus (kopā, “Atbrīvotās puses”) nekaitēs no jebkādiem un visiem zaudējumiem, zaudējumiem, saistībām un izmaksām (tostarp, bet ne tikai, no izlīguma izmaksām un jebkādām juridiskām vai citām maksām un izdevumiem par izmeklēšanu vai aizstāvību saistībā ar jebkādām prasībām, kas izriet no jebkādiem šo lietošanas noteikumu pārkāpumiem no jūsu puses, vai prasībām, kas izriet no jūsu konta(-u). Jums jādara viss iespējamais, lai sadarbotos ar mums jebkuras prasības aizstāvībā. Mēs paturam tiesības uz sava rēķina nolīgt atsevišķu advokātu un uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā lietā, uz kuru citādi attiektos jūsu kompensācija.

12. Atbildības ierobežošana

NEKĀDOS APSTĀKĻOS, TOSTARP, BET NE TIKAI NOLAIDĪBAS GADĪJUMĀ, MĒS NEESAM ATBILDĪGI JUMS VAI JEBKURAI CITAI PERSONAI VAI ORGANIZĀCIJAI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR NEGŪTU PEĻŅU, MIESAS BOJĀJUMIEM (TOSTARP NĀVI) UN JEBKĀDA VEIDA ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES A) IZMANTOJOT VAI NESPĒJOT IZMANTOT JEBKURU GDC VIETNI VAI SATURU, MATERIĀLUS VAI FUNKCIJAS JEBKURĀ ŠĀDĀ VIETNĒ, VAI B) JEBKURA GDC VIETNES LIETOTĀJA VAI JEBKURAS CITAS FIZISKAS VAI JURIDISKAS PERSONAS RĪCĪBAS VAI DARBĪBAS TIEŠSAISTĒ VAI BEZSAISTĒ, PAT JA MĒS ESAM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM, KAITĒJUMIEM UN RĪCĪBAS IEMESLIEM, KAS RADUŠIES LĪGUMA, DELIKTA (TOSTARP, BET NE TIKAI, NOLAIDĪBAS) VAI CITA VEIDA REZULTĀTĀ, NEDRĪKST PĀRSNIEGT SUMMU, KO ESAT SAMAKSĀJIS, JA TĀDA IR, VAI 100 ASV DOLĀRUS (ATKARĪBĀ NO TĀ, KURA SUMMA IR MAZĀKA) PAR PIEKĻUVI JEBKURAI GDC VIETNEI VAI DALĪBU JEBKURĀ AR TO SAISTĪTĀ DARBĪBĀ.

TURKLĀT NEKĀDOS APSTĀKĻOS MĒS, MŪSU LICENCES DEVĒJI UN LICENCES SAŅĒMĒJI, KĀ ARĪ JEBKURAS NO IEPRIEKŠ MINĒTAJĀM STRUKTŪRĀM ATTIECĪGIE TĀLĀKPĀRDEVĒJI, IZPLATĪTĀJI, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU KAVĒŠANOS VAI NEIZPILDI, KAS TIEŠI VAI NETIEŠI IZRIET NO NEPĀRVARAMAS VARAS VAI IEMESLIEM, KAS IR ĀRPUS MŪSU VAI TO SAPRĀTĪGAS KONTROLES, TOSTARP, BET NE TIKAI, IEKĀRTU UN TEHNISKAJIEM TRAUCĒJUMIEM, ELEKTROENERĢIJAS PADEVES TRAUCĒJUMIEM VAI SVĀRSTĪBĀM, STREIKIEM, DARBA STRĪDIEM, NEMIERIEM, PILSOŅU NEMIERIEM, DARBASPĒKA VAI MATERIĀLU TRŪKUMU, DABAS KATASTROFĀM, DABAS STIHIJĀM, STIHISKĀM NELAIMĒM, KARIEM, VALDĪBAS DARBĪBĀM, VALSTS VAI ĀRVALSTU TIESU VAI TRIBUNĀLU RĪKOJUMIEM, TREŠO PUŠU NEIZPILDI VAI JEBKĀDIEM IEMESLIEM, KAS IR ĀRPUS MŪSU VAI MŪSU LICENCES DEVĒJU UN LICENCES SAŅĒMĒJU, VAI IEPRIEKŠ MINĒTO STRUKTŪRU ATTIECĪGO PĀRDEVĒJU, IZPLATĪTĀJU, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN PIEGĀDĀTĀJU SAPRĀTĪGAS KONTROLES.

JŪS ARĪ ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA NE MĒS, NE MŪSU LICENCES DEVĒJI UN LICENCES SAŅĒMĒJI, NE ARĪ IEPRIEKŠ MINĒTO UZŅĒMUMU ATTIECĪGIE TĀLĀKPĀRDEVĒJI, IZPLATĪTĀJI, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI VAI PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR (A) JEBKĀDU NESADERĪBU STARP GDC VIETNĒM UN JEBKURU TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMU, PROGRAMMATŪRU VAI APARATŪRU VAI (B) JEBKĀDIEM KAVĒJUMIEM VAI NEVEIKSMĒM, KAS VAR RASTIES SAISTĪBĀ AR PRECĪZIEM VAI SAVLAICĪGIEM PĀRSKAITĪJUMIEM VAI DARĪJUMIEM, KURI ATTIECAS UZ GDC VIETNĒM.

ŠAJĀ IEDAĻĀ UN CITUR ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS MINĒTIE IEROBEŽOJUMI, IZŅĒMUMI UN ATRUNAS IR SPĒKĀ, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI VAR NEPIEĻAUT ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANU VAI IZSLĒGŠANU, IEROBEŽOŠANU VAI ATTEIKŠANOS NO ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KONKRĒTIEM ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM, TĀPĒC ŠĀDI IZŅĒMUMI, IEROBEŽOJUMI VAI ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

13. Jurisdikcijas un atrašanās vietas jautājumi

Jūs piekrītat, ka jebkura tiesiska vai taisnīguma prasība, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem vai ir saistīta ar tiem, tiks iesniegta un ka vieta ir pareizi noteikta tikai tiesās, kas atrodas Britu Virdžīnu salās, un jūs ar šo piekrītat un pakļaujaties šādu tiesu personiskajai jurisdikcijai jebkuras šādas prasības iztiesāšanas nolūkā. Mēs negarantējam, ka informācija, saturs vai materiāli jebkurā GDC Vietnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai jebkurā konkrētā vietā. Personas, kas izvēlas piekļūt GDC vietnei, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgas par visu piemērojamo tiesību aktu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru piemērojamo vietējo tiesību aktu, ievērošanu.

14. Grozījumi

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, grozīt, papildināt vai dzēst šo lietošanas noteikumu daļas, un jūsu pienākums ir pārskatīt šos lietošanas noteikumus, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Ja jūs izmantojat jebkuru GDC vietni pēc jebkādiem šo lietošanas noteikumu grozījumiem, tas nozīmē, ka jūs piekrītat un akceptējat šos pārskatītos lietošanas noteikumus.

15. Izbeigšana

Šie lietošanas noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad tos pārtraucat jūs vai mēs. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo lietošanas noteikumu darbību, pārtraucot izmantot visas GDC vietnes un iznīcinot visus materiālus, kas iegūti no jebkurām un visām šādām vietnēm, un visu saistīto dokumentāciju, kā arī visas to kopijas un instalācijas, neatkarīgi no tā, vai tās veiktas saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem vai citādi.

Mēs varam nekavējoties izbeigt šos lietošanas noteikumus attiecībā uz jums (tostarp jūsu piekļuvi visām GDC vietnēm) bez iemesla un bez iepriekšēja brīdinājuma pēc saviem ieskatiem. Pēc izbeigšanas jums jāpārtrauc visu GDC vietņu izmantošana un jāiznīcina visi materiāli, kas iegūti no šādām vietnēm, un visas to kopijas, neatkarīgi no tā, vai tās veiktas saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem vai kā citādi.

Mēs esam pieņēmuši un īstenojuši politiku, kas paredz atbilstošos apstākļos izbeigt sadarbību ar lietotājiem, kuri atkārtoti pārkāpj autortiesības.

Šo lietošanas noteikumu noteikumi, kuriem pēc savas būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc šo lietošanas noteikumu izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc šādas izbeigšanas.

16. Vispārīgi noteikumi

Šos lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Ņujorkas štata likumiem un Amerikas Savienoto Valstu likumiem, neņemot vērā nekādus tiesību normu kolīziju principus. Ja kāds no šo lietošanas noteikumu noteikumiem ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāms, tad šo noteikumu uzskata par atdalāmu no šiem lietošanas noteikumiem un tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Mūsu atteikšanās no jebkura šo lietošanas noteikumu noteikuma netiek uzskatīta par turpmāku vai ilgstošu atteikšanos no šāda noteikuma vai jebkura cita noteikuma, un tas, ka mēs neizvirzām kādas tiesības vai noteikumus saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, nav uzskatāms par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. JŪS PIEKRĪTAT, KA JEBKURAS PRASĪBAS, KAS IZRIET NO GDC VIETNES VAI IR SAISTĪTAS AR TO, IR JĀSĀK VIENA (1) GADA LAIKĀ PĒC PRASĪBAS RAŠANĀS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ŠĀDAI PRASĪBAI IR IESTĀJIES MŪŽĪGS NOILGUMS.

17. Paziņojums un procedūra pretenziju iesniegšanai par autortiesību pārkāpumiem

Mēs varam paziņot saviem lietotājiem par autortiesību pārkāpumiem, izmantojot vispārīgu paziņojumu jebkurā GDC vietnē, elektronisko pastu uz lietotāja e-pasta adresi mūsu reģistros vai rakstisku paziņojumu, kas nosūtīts ar pirmās šķiras pastu uz lietotāja fizisko adresi mūsu reģistros. Ja saņemat šādu paziņojumu, jūs varat iesniegt pretpaziņojumu rakstiski sākotnējā paziņojumā norādītajam pārstāvim, norādot turpmāk sniegto informāciju. Lai pretpaziņojums būtu efektīvs, tam jābūt rakstiskam paziņojumam, kurā jāietver šāda informācija:

    Jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts; materiāla, kas ir izņemts vai kuram piekļuve ir liegta, identifikācija un vieta, kurā materiāls bija pieejams pirms tā izņemšanas vai piekļuves liegšanas; jūsu paziņojums, kas pakļauts sodam par nepatiesu liecību sniegšanu, ka jums ir godprātīga pārliecība, ka materiāls tika izņemts vai liegts kļūdas vai nepareizas izņemamā vai liedzamā materiāla identificēšanas rezultātā; un jūsu vārds, uzvārds, fiziskā adrese un tālruņa numurs, kā arī paziņojums, ka piekrītat federālās apgabaltiesas jurisdikcijai tajā tiesas apgabalā, kurā atrodas jūsu fiziskā adrese, vai, ja jūsu fiziskā adrese atrodas ārpus ASV, jebkurā tiesas apgabalā, kurā var atrasties GDC, un ka jūs pieņemsiet tiesas procesuālo dokumentu izsniegšanu no personas, kas sniegusi paziņojumu par iespējami pārkāpjošu materiālu, vai šādas personas pārstāvja.